Scholarships for travel of Polish scholars abroad

Polska Akademia Nauk wznawia współpracę z Accademia Nazionale dei Lincei. W ramach podpisanego porozumienia o współpracy naukowej między obiema Akademiami istnieje możliwość wydelegowania do Włoch wybitnych uczonych z jednostek naukowych PAN ze wszystkich dziedzin. Łączny limit wymiany osobowej z Polski wynosi 21 dni rocznie. Zgłoszenie na wyjazdy naukowe w 2024 r. należy przesłać na formularzu application for a research visit (z adnotacją o zgodzie na wyjazd dyrekcji delegującego instytutu) w wersji elektronicznej na adres Renata.Kuskowska@pan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2024 r. Formularz dostępny jest na stronie internetowej PAN https://pan.pl/wyjazdy-polskich-uczonych/.

Dokumentacja kandydatów powinna zawierać zaproszenia z włoskich placówek naukowych, które kandydaci zamierzają odwiedzić oraz informację czy kandydaci korzystali już z dofinansowania w ramach współpracy PAN-ANL.