Prezes Polskiej Akademii Nauk  w oparciu o art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U.
z 2020 r. poz. 1796 oraz Decyzję nr 40/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie, zwanej dalej „Stacją”

1. Kandydaci powinni posiadać:

- co najmniej 5-letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,

- doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,

- biegłą znajomość języka włoskiego i dobrą znajomość języka angielskiego,

- utrwalone kontakty z włoskimi instytucjami działającymi w obszarze nauki oraz znajomość polityki naukowej Republiki Włoskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej priorytetów w nauce,

- znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy
o Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto, przymiotem kandydata będzie posiadanie:

- stopnia/tytułu naukowego,

- umiejętności i predyspozycji menadżerskich,

- doświadczenia w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty z Unii Europejskiej,

- referencji potwierdzających kompetencje zawodowe w zarządzaniu nauką oraz doświadczenia w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających
i finansujących naukę działających w kraju i za granicą,

- znajomości zasad systemu prawnego Republiki Włoskiej.

2. Oferujemy:

- pracę w siedzibie Stacji położonej w centrum Rzymu,

- mieszkanie służbowe udostępnione na podstawie umowy użyczenia,

- wynagrodzenie ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1513).

3. Do zgłoszenia należy dołączyć:

list motywacyjny,

pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Stacji,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz znajduje się na stronie http://instytucja.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze),

dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych
w pkt. 1.1)- 1.2),

oświadczenie o niekaralności,

oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu praca na stanowisku dyrektora Stacji wykonywana będzie przez kandydata w pełnym wymiarze czasu pracy,
a Stacja będzie dla kandydata jedynym miejscem zatrudnienia.

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,

oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożonym już oświadczeniu lustracyjnym innemu podmiotowi (na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora stacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie.”

4. Informujemy że:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 

5. Przewidywany termin objęcia stanowiska: pierwszy kwartał 2022 r.

6. Termin składania ofert: 11 grudnia 2021 r. do godz.16.15.

7. Miejsce składania zgłoszeń:

 Sekretariat konkursu

 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN

 Pałac Kultury i Nauki

 pl. Defilad 1

 00-901 Warszawa

 pokój 2509 (XXV piętro)

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decydować będzie data stempla pocztowego bądź data i godzina przesłania skanu zgłoszenia na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone 15 grudnia 2021 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W razie konieczności możliwe będzie przeprowadzenie  rozmowy w trybie on-line.

Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich pisemny wniosek złożony w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu:

tel. (22) 182-65-08, (22) 182-65-06

                                                                                             

Prezes

Polskiej Akademii Nauk

Jerzy Duszyński

Drukuj