Odczyt prof. Tomasza Giaro (Uniwersytet Warszawski)

9 lutego 2016, godz.18.30

Vicolo Doria 2

3. Poster 9 feb 2016 TGiaro x web

Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodni-czący Komitetu Nauk Prawnych PAN. Autor i współautor licznych publikacji m.in., Le radici comuni del diritto europeo: un cambiamento di prospettiva, Roma 2005 (współautorzy: Pier Giorgio Monateri i Alessandro Somma), Römische Rechtswahrheiten: ein Gedankenexperiment, Frankfurt am Main 2007, Prawo w dobie globalizacji (redakcja), Warszawa 2011. Został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Pol-skiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za rok 2011, przyznanej za „interdyscyplinarną analizę kategorii prawdy w doktry-nach prawa od antyku do współczesności, otwierającą nowe perspektywy rozumienia prawa jako jednego z fundamentów cywilizacji euro-pejskiej”. Od 2013 r. jest również kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Streszczenie:

Jakie są historyczne podstawy europejskiej tradycji prawnej? Odpowiedzi na to pytanie starał się udzielić w roku 1947 Paul Koschaker podkreślając recepcję jaka została nadana w okresie średniowiecza prywatnemu prawu rzymskiemu. Jednak takie pojmowanie ograniczało się do Europy zachodniej. Odpowiedzi bliższej naszym czasom udzielił w 1983 Harold J. Berman, który wskazał średniwieczne prawo kanoniczne jako prawo obowiązujące w całej respublica Christianorum. Prawo to stosowane było również w Polsce. Jednak, odpowiedź bliższa rzeczywistości historycznej koncentruje się na wieku XIX, okresie powstawania kodeksów, które doprowadziły do ujednolicenia w zakresie prawodawstwa na kontynencie europejskim.

Drukuj