TRADYCJA EPIKI KLASYCZNEJ W BOSKIEJ KOMEDII DANTEGO

odczyt prof. Marii Maślanki-Soro (Uniwersytet Jagielloński)

15 grudnia 2015 r., godz. 18.30

vicolo Doria 2

17. Conf. 15 dic 2015 mmaslanka soro x web

Maria Maślanka-Soro (https://jagiellonian.academia.edu/MariaMaslankaSoro), filolog klasyczny i italianistka, profesor tytularny w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Najważniejsze zainteresowania naukowe: Dantologia, literatura i kultura włoskiego średniowiecza, tragedia grecka, tragedia włoska, antyczna tradycja w literaturze europejskiej, głównie włoskiej. Członek (m. in.) Komitetu Naukowego czasop. „Studi sul Settecento e l’Ottocento”, Komitetu Naukowego czasop. „Dante e l’Arte”. Główne monografie naukowe: Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos) u Ajschylosa i Sofoklesa (1991), Tragizm w Komedii Dantego (2005, II wyd. 2010), Powrót Melpomeny: Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit (2013), Antyczna tradycja epicka u Dantego (2015). Autorka ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych, opublikowanych w kraju i zwłaszcza za granicą (Włochy, Francja, Belgia, Szwecja, Finlandia, Hiszpania, USA, Estonia). 

Streszczenie

W swoim wystąpieniu Maria Maślanka-Soro ma na celu przedstawienie niektórych wyników badań nad obecnością i funkcjonowaniem nawiązań do epiki rzymskiej w Komedii Dantego. „Dialog bachtinowski”, jaki Sommo Poeta prowadzi z Autorami antycznymi skłania ją do preferowania podejścia intertekstualnego z elementami analizy historyczno-literackiej oraz filologicznej. Część wstępna zawiera zwięzłe przedstawienie metody hermeneutycznej zastosowanej do analizy związków intertekstualnych semantycznie bardziej złożonych. Natomiast w części analitycznej bada się strategie intertekstualne Dantego na niewielu przykładach, zaczerpniętych z Czyśćca, które przynależą do wyobrażeniowości przestrzeni. Ich hipoteksty to Eneida Wergiliusza i Metamorfozy Owidiusza. W szczególności chodzi o ukazanie, jak Elizjum Wergiliańskie jest jednocześnie modelem i antymodelem dla „doliny opieszałych władców” i dla Raju Ziemskiego. Z kolei w punkcie dotyczącym Owidiusza przeprowadzona jest analiza intertekstualna epizodu spotkania tajemniczej Mateldy i Dantego-pielgrzyma w Raju Ziemskim, w której nacisk jest położony na akcenty polemiczne Dantego-autora wobec rzymskiego homo rhetoricus.

Drukuj